Cabinet medical Dr. Mihalceanu - Dermato-venorologie & Stomatologie Timisoara Centrul medical
Doctor Mihalceanu
Dermato-venerologie & stomatologie
Timisoara

INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Securitatea datelor & GDPR

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Centrul Medical Dr. Mihalceanu este operator de date personale conform Legii 677/2001.

 Centrul Medical Dr Mihalceanu  este autorizat  în scopul oferirii de servicii medicale.

Prin intermediul departamentului Servicii Clienţi şi al personalului medical, Centrul Medical Dr. Mihalceanu  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: nume şi prenume, sex, data şi locul naşterii, telefon/fax, email, profesie, loc de muncă, cod numeric personal, date privind starea de sănătate prin mijloace manuale/automatizate, destinate mijlocirii serviciilor de sanatate.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Centrul Medical Dr Mihalceanu are  obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este evidenţa electronică a pacienţilor clinicii, necesară pentru efectuarea programărilor şi pentru efectuarea rapidă a programărilor la consulturi ulterioare (scurtarea timpului de aşteptare la telefon sau în faţa operatorului, atunci când programarea se face personal la Recepţie) şi pentru uşoara urmărire a antecedentelor medicale ale pacienţilor.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele. Însă aceste date sunt necesare pentru scopurile de mai sus. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea efectuării programării solicitate şi, ca urmare imposibilitatea de a vă oferi serviciile pentru care vă adresati Centrului Medical Dr. Mihalceanu.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate altor persoane.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la secretariatul Centrului Medical Dr. Mihalceanu. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate altui operator.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, telefonic sau pe adresa contact@drmihalceanu.ro

Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale.

 

GDPR – Regulamentul General privind Protectia Datelor

 

Incepand cu 25 Mai 2018 Regulamentul 2016/679/UE privind protectia datelor cu caracter personal (General Data Protection Regulation – GDPR) intra in vigoare. Regulamentul are ca scop crearea unui cadru legislativ unic European care sa protejeze persoanele fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si sa reglementeze circulatia acestora.

Centrul Medical Dr. Mihalceanu  se aliniaza prevederilor GDPR. In acest scop, am trecut prin etape importante de analiza interna si externa, urmate de masuri legale, operationale si tehnice, toate cu scopul unic de conformare la cerintele GDPR.

Dupa cum stii deja, prelucram datele tale cu caracter personal in scop legal si contractual, si numai in masura in care ai fost de acord, in scop de comunicare directa si marketing (adica pentru a te informa despre programari, produsele si serviciile noastre, campanii, etc).

Temeiul prelucrarii datelor tale este dat de prevederile legale aplicabile si/sau de o baza contractuala. Pentru a furniza serviciile contractate, precum si pentru a indeplini obligatiile legale comunicam datele tale catre autoritati publice, operatori, imputernicitit sau terti.

O etapa importanta de consolidare a parteneriatului cu tine este semnarea unui  Consimtamantul de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, incepand cu 25 Mai 2018, in Receptia Centrului Medical Dr. Mihalceanu. Acesta reprezinta formalizarea optiunilor tale de pana acum in acord cu prevederile legii 667 (definitii si aspecte specifice GDPR).

Poti citi mai multe detalii despre prelucrarea datelor personale de catre Centrul Medical Dr.Mihalceanu:

 Datele personale prelucrate:

 1. nume si prenume;
 2. adresa;
 3. numar telefon;
 4. adresa de e-mail;
 5. cod numeric personal;
 6. date privind sănătatea,

Scopul prelucrării :

Situațiile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal sunt următoarele:

(I)Pentru realizarea obiectului contractului de prestări servicii medicale/ pentru prestarea de servicii medicale;

(ii) în legătură cu gestionarea contractelor de prestari servicii medicale/ gestionare serviciilor medicale prestate ;

(iii) în legătură cu o obligație legală  rezultata din lege sau ordin al unei autorități publice.

(iv)  efectuarea de analize statistice;

(v)  evaluări ale anumitor aspecte personale referitoare la sanătatea pacientului ( crearea de profiluri); 

III. Temeiul juridic al prelucrării :

În procesul de recrutare și pe perioada executării contractelor de muncă, temeiul juridic este cel prevazut de:

 • 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv „prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract”;
 • 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv „prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului” ;
 • interesul legitim al Centrului Medical Dr. Mihalceanu cu respectarea dispozitiilor art.5 din GDPR.
 1. Destinatari si categorii de destinatari

Pentru a desfasura activitatile medicale, cat si in indeplinirea obligatiilor legale, Centrul Medical Dr. Mihalceanu comunica aceste date catre:

 • Pentru servicii paraclinice, datele din actele de identitate si date medicale  pot fi transferate catre furnizorii nostrii de servicii medicale specializate ( subcontractori), prin intermediul unor sisteme electronice de comunicatie securizate
 • autorități publice;
 • La solicitarea expresa: autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale si locale, politie, notari,.

V.Durata prelucrării:

Prelucrarea este pe durata derulării contractului de prestari servicii medicale. Datele personale vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate  mai sus sau perioada de timp prevazută de dispozițiile legale în domeniul sănătății,  intre 10 si 50 ani in acord cu Nomenclatorul Arhivistic aplicabil la nivelul Centrului Medical Dr. Mihalceanu.

1.Locul prelucrării datelor cu caracter personal:

Datele sunt colectate, utilizate si stocate in Romania ;

2. Date de contact responsabil cu protecția datelor: lianatoda76@gmail.com:  contact@drmihalceanu.ro

 

VII. Drepturile Beneficiarilor

 

Dreptul de acces;

Dreptul de acces vă permite sa obtineți din partea noastra o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date prelucrăm.

Dreptul la rectificare;

Acesta presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete, fără întârzieri nejustificate din partea noastră.

Dreptul la stergerea datelor ( dreptul de a fi uitat);

Acesta presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Dreptul de a solicita ștergerea datelor va fi aplicabil în anumite circumstanțe, prcum ar fi :

 • când datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,
 • datele d-voastra au fost prelucrate ilegal;

Dreptul la restricționarea prelucrării;

Acesta presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum:

 • atunci când dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitătii acelor date,
 • datele d-voastră au fost prelucrate ilegal, iar d-voastră vă opuneti ștergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizării lor.

Dreptul la opozitie;

Acesta presupune că, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstante, precum :

 • atunci cand prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau
 • cand prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii;

Prin acest document  Centrul Medical Dr. Mihalceanu  isi asuma pe deplin rolul ce decurge din GDPR.

Suntem cu drag la dispozitie pentru informatii suplimentare,

CENTRUL MEDICAL DR. MIHALCEANU

Anunt de presa
INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE